Uansøgt afsked af tjenestemænd

Her kan du læse, hvilke regler der gælder, når der vil afskedige en tjenestemand uansøgt.

 

Forvaltningsretlige regler og ansættelsesretlige regler

Inden der træffer afgørelse om at afskedige tjenestemanden, skal arbejdsgiveren give den pågældende mulighed for at kontrollere og kommentere jeres beslutningsgrundlag. Det gør I ved at høre såvel tjenestemanden som den faglige organisation. Reglerne om høring findes i tjenestemandsloven, og reglerne om partshøring i forvaltningsloven.
 

Afskedsårsager

Det er afskedsårsagen og tjenestemandens ansættelsestid og pensionsalder, der er afgørende for, om en tjenestemand skal have pension. 
 

Afskedigelse på grund af svagelighed forudsætter, at sagen har været forelagt Helbredsnævnet.   
 

Hvis tjenestemanden afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, kan der blive tale om, at tjenestemanden har ret til rådighedsløn. 
 

Beskyttede grupper

Bemærk, at der  er særlige regler for tillidsrepræsentanter / arbejdsmiljørepræsentanter og andre grupper med samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanten.
 

Begrænsninger i retten til at afskedige

Vær opmærksom på den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning der forbyder, at ansættelsesmyndigheden forskelsbehandler på grund af fx køn, etnisk oprindelse og lignende.
 

Ved siden af denne grundsætning gælder der en række særlove, der kan have betydning i forbindelse med afskedigelser.
Det drejer sig om:

  • Ligebehandlingsloven
  • Ligelønsloven
  • Børnepasningsorlovsloven
  • Værnepligtsorlovsloven
  • Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven)
  • Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet (foreningsfrihedsloven)
  • Deltidsloven/Aftalen om implementering af deltidsdirektivet
  • Lov om kommunernes styrelse samt lov om regioner m.v.

Skriftlighed

Afskedigelse skal meddeles skriftligt. 

 






Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv