Tjenestemandens pligter
 

Arbejdspligt.
Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling. Det betyder, at en tjenestemand normalt skal adlyde sine foresattes tjenestebefalinger. Han eller hun kan dog nægte at adlyde en ordre om at udføre en handling, som er strafbar, fx en ordre til som chauffør at køre hurtigere end tilladt. Hvis en lovlig tjenestebefaling ikke efterkommes, gør tjenestemanden sig skyldig i en tjenesteforseelse (lydighedsnægtelse), som kan udløse en disciplinær straf, jf. nedenfor om tjenesteforseelser.


Pligt til passende adfærd.
En tjenestemand skal i og uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Dette krav om passende adfærd, som ofte betegnes med det latinske udtryk decorum officiale, er afhængigt af skiftende tiders moralopfattelse; således ansås det indtil ca. 1970 visse steder i Danmark for stridende mod decorumkravet, at entjenestemand levede sammen med en person af det modsatte køn uden at være gift med vedkommende. Endvidere er decorumkravet strengere i end uden for tjenesten, og det er strengere for en overordnet end for en underordnettjenestemand.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv