Tjenstlig samtale (hvis du er med som bisidder)


En tjenstlig samtale er en samtale, som ledelsen kan indkalde et medlem til, hvis den ønsker at drøfte eller præcisere nogle forhold om medlemmets udførelse af arbejde eller andre forhold i medlemmets adfærd.
 

Den ansatte har ret til at have en bisidder med til samtalen, ligesom den pågældende har ret som forberedelse til samtalen på forhånd at få at vide, hvad samtalen skal dreje sig om. Bisidderen er normalt tillidsrepræsentanten; men den ansatte kan også vælge en anden bisidder.

Optræder du som den ansattes tillidsrepræsentant i rollen som bisidder, er det en god ide inden den tjenstlige samtale at afholde et formøde med den ansatte. På formødet kan I gennemgå de adfærdsændringer, som ledelsen ønsker og herudover overveje, hvad der tjener den ansatte bedst i den pågældende situation. En tjenstlig samtale kan jo munde ud i enten en mundtlig eller skriftlig påtale eller advarsel.

Det betyder, hvis de ændringer, som ledelsen har ønsket, ikke viser sig inden for en nærmere aftalt periode, kan der blive sat yderligere sanktioner i værk - f. eks. afskedigelse. Det skal I forholde jer til på formødet.


Under selve samtalen vil ledelsen beskrive de situationer, hvor de ønsker, at den ansatte skal ændre sin adfærd, eller hvor de ønsker, at den ansatte skal varetage arbejdet på en anden måde end hidtil.

Som regel laver ledelsen et referat af samtalen, som de beder den ansatte om at underskrive. Underskrift af referatet er ikke et udtryk for, at den ansatte eller bisidderen er enig i, hvad ledelsen har sagt. Med underskriften bekræfter den ansatte blot, hvad der er blevet sagt under samtalen.

Referatet vil som regel blive lagt i den ansattes personalemappe.
Det er vigtigt, at referatet er præcist, særligt hvis samtalen munder ud i en advarsel. I den situation skal referatet præcisere:

 • At der er tale om en mundtlig/skriftlig påtale eller advarsel
  • Hvad er de konkrete problemer
   • Hvad ønsker ledelsen konkret ændret
    • Hvad konsekvensen er, hvis medlemmet ikke ændrer adfærd
     • Hvornår de ønskede ændringer af adfærden skal evalueres

Den ansatte har ret til at blive hørt, dvs. fremlægge sin egen version af det, der bliver påtalt. Men vær opmærksom på, at den adfærdsændring, som ledelsen ønsker, ikke er et diskussionsoplæg – det er en instruks.

Den ansatte kan opleve ikke at føle sig hørt under samtalen. Du kan derfor råde den ansatte til efterfølgende lave sine egne skriftlige kommentarer til de forhold, som er blevet rejst. Du eller den ansatte kan bede om at få lagt bemærkningerne i personalemappen sammen med referatet.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv