Hvad er konsekvensen, hvis jeg bryder min tavshedspligt?

 

Brud på tavshedspligten kan straffes ved straffelovens §§ 152-152f. Den krænkede () skal selv som udgangspunkt anlægge sag ved domstolene. Der en frist på 6 måneder for at indbringe en sag undergivet privat påtale for domstolene. Klager om brud på tavshedspligten kan indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

 

Tavshedspligten

Både som offentligt og som privat ansat, vil der være oplysninger, som du ikke må videregive.

Ved siden af tavshedspligten gælder også loyalitetspligten, der indebærer, at lederen som udgangspunkt ikke må udtale sig på en måde, der kan skade din arbejdsplads.
 

Tavshedspligt handler om oplysninger, ikke om holdninger. Din arbejdsgiver kan ikke udvide tavshedspligten til at omfatte holdninger og meninger uden at krænke ytringsfriheden. Men det er klart, at du ved at tilkendegive din opfattelse offentligt kan komme til at røbe fortrolige oplysninger og derved overtræde din tavshedspligt.


Det beror almindeligvis på en konkret vurdering, om bestemte oplysninger er tavshedsbelagte. Tavshedspligtens nærmere indhold kan være beskrevet i din kontrakt.

Tavshedspligten kan også ses af lovgivningen. For eksempel må du ikke videregive erhvervshemmeligheder. Det følger af markedsføringsloven.

I forvaltningslovens § 27 er der taget stilling til, hvilke oplysninger en offentligt ansat kan pålægges tavshedspligt om.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv