For skoleelever gælder forskellige regler alt efter hvad de laver.


Elever i et traditionelt undervisningslokale er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, det er  kun læren, der er omfattet af arbejdsmiljøloven. Eleverne er i disse situationer omfattet af undervisningsmiljøloven.
 

Elever, der udfører praktisk arbejde i et værkstedslokale som en del af et  undervisningsforløb, er omfattet af arbejdsmiljøloven udvidede område. Hvilket betyder,

at elverne, når de laver praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter, er omfattet af loven. 
 

§ 2, stk. 3 og dermed omfattet af:

§ 20 om flere arbejdsgivere mv. på samme arbejdssted, § 20 a om arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten

§§30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,

§ 38 og de i § 39, stk. 1 nr.1 og 2, omhandlende arbejder, samt

§§41 og 41a

§§ 45-47 om tekniske hjælpemidler mv.

Kapitel 8 om stoffer og materialer

§ 58 om vejtransport


Det fremgår også af bekendtgørelse om unges arbejde § 10, at elever under 18 år, der  er under uddannelse, må operere maskiner og udstyr, samt arbejde med stoffer som  ellers er forbeholdt personer over 18 år med særlige kvalifikationer.


Elever, der er i lære hos en mester, udfører arbejde for en arbejdsgiver og er derfor fuldt og helt omfattet af arbejdsmiljøloven.


For elever, der er i skolepraktik, er det lidt mere komplekst, fordi de ikke arbejder for en  arbejdsgiver.

Derfor mener Arbejdstilsynet umiddelbart, at det kan sidestilles med arbejde i et værksted og eleverne derfor er omfattet af lovens udvidede område jf. ovenfor.


Arbejdspladsen har ansvaret for, at maskiner og udstyr lever op til arbejdsmiljølovens krav.


Endvidere er skolen ansvarlig for at eleverne er blevet instrueret på en forsvarlig måde i  forhold til at kunne bruge maskiner, udstyr og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I forhold til instruktion har læren en særlig  forpligtigelse, da det er læren, der instruerer eleverne.

 

 

 

Arbejdstilsynet kan give påbud til skoler i forbindelse med tilsyn for ikke at leve op til reglerne på arbejdsmiljølovens udvidede område og sikre at elevernes arbejde på skolen foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere kan Arbejdstilsynet kræve, at der er en lærer tilstede hos eleverne, når de arbejder i værksteder, så læren har mulighed for at gribe ind, hvis eleverne ikke efterlever de instruktioner, der er givet.

Skolen kan idømmes en bøde, hvis en elev kommer til skade på skolen, fordi forholdene ikke er i orden, altså når skolen ikke lever op til reglerne på arbejdsmiljølovens udvidede område. For at læren kan blive idømt en bøde eller på anden måde blive holdt formelt ansvarlig, hvis en elev kommer til skade, skal der være tale om grove forhold.
Det vil ifølge Arbejdstilsynet være meget usædvanligt, og der skal formentlig være tale om et forsætligt forhold. For eksempel at en lærer ikke har gjort opmærksom på, at en maskine er i stykker. Men det vil altid være op til en konkret vurdering fra Arbejdstilsynets side om en lærer er ansvarlig i forbindelse med en elevs tilskadekomst.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv