Redningsberedskabets Strukturudvalg er nu en realitet
Kilde: Beredskabsinfo.dk 

 


Spillet om den fremtidige organisering af beredskabet i Danmark er nu for alvor gået i gang, efter at regeringen har nedsat et nyt udvalg, Redningsberedskabets Strukturudvalg. Senest i marts 2014 skal udvalget komme med et oplæg til en strukturreform af beredskabet, der som udgangspunkt skal baseres på en af de fire modeller, som konsulentfirmaet Deloitte fremlagde sidste år. Reformen skal kunne blive en realitet i begyndelsen af 2015, og regeringen ønsker en reform, der giver en årlig besparelse på 300-400 mio. kr.


Deloitte gennemførte sidste år en stor budgetanalyse af redningsberedskabet. Konsulenterne fremlagde fire forskellige modeller for den fremtidige struktur i beredskabet, og konklusionen var, at en strukturreform kombineret med andre effektiviseringer ville kunne give en årlig besparelse på op til 445 mio. kr.


Et særligt udvalg med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, KL og Finansministeriet havde ansvaret for budgetanalysen, men udvalget konkluderede, at Deloittes analyse ikke i sig selv kunne danne udgangspunkt for en beslutning om en ny struktur i beredskabet. Udvalget vurderede samtidigt, at de beredskabsfaglige og økonomiske konsekvenser af en eventuel strukturændring skulle analyseres nærmere.


Det er baggrunden for, at regeringen nu nedsætter Redningsberedskabets Strukturudvalg, som får en ekstern formand og derudover kommer til at bestå af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet. Herudover inviteres repræsentanter fra KL. Udvalget får et sekretariat med en sekretariatsleder og 2-3 medarbejdere.


Opgave: Find besparelser på 300-400 mio. kr.

Opgaven for Redningsberedskabets Strukturudvalg bliver at udarbejde et oplæg til en strukturreform af redningsberedskabet – et oplæg, som skal foreligge i marts 2014, og som skal give mulighed for at påbegynde reformen primo 2015.


Strukturudvalget har fået pålæg om, at deres oplæg skal indeholde en konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen skal som udgangspunkt baseres på én af de fire modeller, der fremgår af Deloittes budgetanalyse, med de nødvendige tilpasninger. Udvalget må dog også gerne overveje alternative modeller, hvis de vel at mærke er fagligt og økonomisk mere fordelagtige.


Regeringen forudsætter, at udvalgets forslag vil gå på en ganske vidtgående strukturreform. Udvalget har nemlig fået at vide, at målet for en strukturreform skal være, at der kan opnås en årlig besparelse på 300-400 mio. kr.


Skal lægge konkrete planer for implementering

I den model, som udvalget foreslår, skal der være en beskrivelse af den geografiske afgrænsning af enhedernes ansvarsområde, det fremtidige opgavesplit mellem myndigheder, konkret overblik over den fremtidige organisering, fordeling af opgaver, styrings- og ledelsesstruktur samt personelsammensætning, herunder evt. brug af værnepligtige.


Oplægget skal udgøre et konsolideret beslutningsgrundlag for en strukturreform. Det indebærer, at der om nødvendigt skal ske en opdatering af Deloittes analyse i forhold til den konkrete model, som udvalget foreslår, herunder vedrørende konsekvenserne for bl.a. beredskabets opgaveløsning, robusthed, arbejdstilrettelæggelse, indsættelsespraksis, leverance- og leverandørmodeller samt økonomi.


Endelig skal oplægget indeholde konkrete implementeringsplaner, herunder overblik over indfasning af en ny struktur, proces for en eventuel overflytning af medarbejdere og materiel samt en vurdering af omkostninger forbundet med de enkelte implementeringsaktiviteter.


Regeringen har meddelt udvalget, at deres oplæg ikke må ændre på, at Beredskabsstyrelsen varetager funktionen som den overordnede regulerende myndighed, der ligeledes varetager ekspertberedskabet og det internationale beredskab.


Politikere skal inddrages i arbejdet

Under arbejdet skal udvalget foretage en løbende orientering og inddragelse af en politisk følgegruppe, som sammensættes af repræsentanter fra de partier, der indgår i beredskabsforligskredsen.


Det vil også være politikerne, der skal tage stilling til, om den strukturreform, som udvalget ender med at foreslå, rent faktisk skal gennemføres. Den beslutning ventes at blive truffet i efteråret 2014.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv