Ansættelseskontrakt
 

Alle medarbejdere og ansatte i en virksomhed skal have en ansættelseskontrakt. Det er virksomhedens ansvar, at der er udarbejdet en skriftlig ansættelseskontrakt til alle ansatte. Dette gælder uanet om den ansatte er timelønnet, funktionær eller direktør.
 

Samtlige ansatte i en virksomhed skal have en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet for medarbejderen er påbegyndt. Eneste undtagelse er medarbejere hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer.(særregler for adm. direktører)

I henhold til ansættelsesbevisloven skal en ansættelseskontrakt som minimum regulere følgende forhold:

 • Virksomhedens og den ansattes navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller virksomhedens adresse
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af den ansattes titel, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets starttidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubestemt ansættelse
 • Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varigheden af virksomhedens og den ansattes opsigelsesvarsler.
 • Den løn som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt information om bonus, tillæg og andre lønforhold, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Der skal også oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er.

Herudover skal andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet være nævnt i ansættelseskontrakten, herunder:

 • Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden
 • Ret til at afskedige den ansatte ved længerevarende sygdom
 • Indskrænkninger i den ansattes ret til bibeskæftigelse under ansættelsen
 • Kunde- og/eller konkurrenceklausul for medarbejderen efter ansættelsesforholdets ophør

Hvis en arbejdsgiver er forpligtet til at give en medarbejder en skriftlig ansættelseskontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven, men undlader at gøre det, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Den godtgørelse, medarbejderen kan få, kan udgøre op til 13 ugers løn og, under skærpende omstændigheder, op til 20 ugers løn.Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv