Arbejdstilsynets administrative praksis ved fortolkningen af ”kompenserende hvileperiode”

 

Læs KL's fortolkning af kompencerende hvileperiode
 

Arbejdstilsynet har under udvalgsarbejdet, hvor man behandlede forslaget til ændring af reglerne om hvileperiode og firdøgn, hvor ansatte arbejder i

eget hjem, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002, gjort rede for tilsynets administrative praksis ved fortolkningen af ”kompenserende

hvileperiode”. Denne fortolkning kan – i relation til de nye, lempeligere bestemmelser om muligheden for at fravige hvileperiode og/eller omlægge

fridøgn ved arbejde i den ansattes hjem – sammenfattes således:


Udgangspunktet er bekendtgørelsens almindelige regler, der gælder ved beskæftigelse af personer, der er fyldt 18 år, ved arbejde for en arbejdsgiver.

Kapitel 6 indeholder ”særlige undtagelsesbestemmelser ved arbejde i den ansattes hjem”.


Når man skal vurdere, om reglen om hvileperiode er opfyldt, tager man udgangspunkt i, hvornår arbejdet slutter. Man ser 24 timer tilbage – har der

inden for disse 24 timer ligget en samlet hvileperiode på 11 timer? Hvis ikke, skal der beregnes ”kompenserende hvileperiode” efter følgende principper:

Hvis en ansat fx har en sammenhængende hvileperiode på 8 timer inden for 24 timer, skal der ydes en kompenserende hvileperiode på 3 timer på et senere

tidspunkt.


De manglende 3 timer skal ikke tages af arbejdstiden, men skal tillægges en anden hvileperiode på 11 sammenhængende timer, så den ansatte på et

tidspunkt skal have 14 timers sammenhængende hvil.


 Hvis en ansat i løbet af en uge (mandag til fredag) både arbejder på arbejdsstedet og i hjemmet, så hjemmearbejdet slutter kl. 01 om natten, og han
møder på arbejdet kl. 8, er hvileperioden på 7 sammenhængende timer inden for hver 24 timers periode. Den ansatte vil herefter have et krav på 4 x
5 = 20 timers kompenserende hvileperiode.

 

Hvis den ansatte har fri både lørdag og søndag (og dermed har en samlet hvileperiode på 7 + 2 x 24 timer = 55 timer) har den ansatte fået de 20 timers
kompenserende hvileperiode enten lørdag eller søndag, fordi arbejdsmiljølovgivningen kun stiller krav om ét ugentligt fridøgn (som dog skal
ligge i sammenhæng med en hvileperiode, så den ansatte én gang om ugen får en samlet hvileperiode på 35 timer).

Hvis en ansat fx slutter ugens arbejde fredag kl. 18 og starter igen mandag kl. 8, vil der ligge en sammenhængende hvileperiode i weekenden på 62 timer.
Når hvileperioden/fridøgnet på 35 timer trækkes fra, vil der restere 27 timer, som kan bruges til kompenserende hvileperiode. Det betyder at den
ansatte har mulighed for at arbejde fra mandag til fredag med en 5 timers sammenhængende hvileperiode inden for hver 24 timers periode (den kompenserende hvileperiode udgør så 4 x 6 timer = 24 timer).

 

På den baggrund vurderes det, at kravet om kompenserende hvileperioder (bekendtgørelsens § 27) i praksis ikke vil skabe problemer, idet der skal
nogle ualmindeligt uhensigtsmæssige arbejdstider til, før kravet om kompenserende hvileperioder ikke kan opfyldes.

 

For så vidt angår aftaler om fravigelse af reglerne om hvileperiode og fridøgn ved hjemmearbejde, kan det i aftalen bestemmes, hvornår den kompenserende hvileperiode skal ydes.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv