Hviletids- og fridøgnsregler

 

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv 93/104/EF af 23. november 1993, EU's arbejdstidsdirektiv 03/88/EF af 4. november 2003, FN's Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 14 af 17. november 1921 om ugentlig hviledag samt ILO konvention nr. 106 af 26. juni 1957 om ugentlig fritid i handel og kontor.  

Læs også fortolkningerne om arbejdstid - Advokatformaet PLESNER

 

Arbejdstidsdirektivet blev vedtaget i DK i 2003. Direktivet der fastsætter regler for arbejdstid og hviletid for lønmodtagere inden for den Europæiske Union.

Arbejdstidsdirektiver bestemmer blandt andet, at den normale arbejdstid ikke må være mere end otte timer i gennemsnit, og at arbejdstiden ved risikofyldt arbejde maksimalt må være otte timer.

 

Denne lovændring betyder, at der ved udskydelse af hvileperioden skal der gives hviletid og kompenserende hvileperiode der går at den ansatte får en sammenhængende hvileperiode på 22 timer.


Om arbejdstid på døgnvagten

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.
Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.


EU's arbejdstidsdirektiv og de danske arbejdstidsregler betyder, at der ved udskydelse af hvileperioden skal der gives hviletid og kompenserende hvileperiode der går at den ansatte får en sammenhængende hvileperiode på 22 timer.

 

Sanktioner

Overtrædelse af bestemmelserne om hviletid og fridøgn kan straffes med bøde. I særlige situationer kan straffen være fængsel.
Kilde Advokatfirmaet PLESNER 

 

For brandfolk betyde det, at hvis der har været afvigelser - skal dette noteres i en tilsynsbog, Der er ikke vide rammer for overtrædelse af hviletiden.
Overtrædelsen kan være, et par gange om ugen, eller ca. 60 gange om året.


Virksomhedens tilsynsbog
Alle virksomheder skal have en tilsynsbog, hvori den enkelte virksomheds forhold vedrørende hviletid og fridøgn skrives ned. Det er først

og fremmest afvigelser fra hovedreglerne, der skrives ind i tilsynsbogen. Oplysningerne i tilsynsbogen skal bruges til at dokumentere eventuelle afvigelser over for Arbejdstilsynet.

Der er ingen faste regler for, hvordan en tilsynsbog skal se ud

Men når en afvigelse skrives i tilsynsbogen, bør det præciseres:

• Hvilken afvigelse der er tale om

• Hvor lang tid

• Hvor mange ansatte var involverede

• Hvornår den fandt sted

• Hvorfor den fandt sted

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv