Nyt i forbindelse med møde den 18. december 2011

 Nyhedsbrev nr. 17 - 2011Brandfolkenes Organisation, afgørelse i grænsesagen.

Brandfolkenes Organisation afholdt den 17. december 2011 et stormøde, hvor et stort antal fremmødte medlemmer sammen med branchebestyrelsen drøftede, hvad der skulle ske med BO efter afgørelsen i Los grænsenævn om retten til at organisere kommunale brand- og ambulancefolk.

Der var blandt samtlige fremmødte enighed om, at man ikke vil tilbage i FOA, idet FOA ikke tidligere har levet op til den service, som medlemmerne ønsker. Der var også bred enighed om, at BOs primære mål om at få samlet alle landets brand- og ambulancefolk i den samme organi-sation, fortsat har første prioritet, og denne mulighed eksisterer ikke i FOA.

Det blev herefter drøftet med Chaufførernes Fagforening, hvad de ville kunne tilbyde medlem-merne af BO, såfremt BO og CF kunne blive enige om en ny samarbejdsaftale. Fra CF kom der et konkret tilbud på bordet, og tilbuddet indeholdt følgende:

• Lokaler til rådighed på Svanevej 22
• Adgang til EDB osv.
• Adgang til socialrådgiver
• Behandling af arbejdsskadesager (Bo A. Jensen)
• Adgang til advokathjælp

Afskedigelser

Advarsler

Rådgivning i faglige spørgsmål

• Kontingentopkrævning
• Lavere kontingent end idag
• Fagblad
• Plads i CFs hovedbestyrelse
• Plads i CFs repræsentantskab (CFs højeste myndighed)
• Fagligt samarbejde med brand- og ambulancefolk i 3F som i dag
• Mulighed for at servicere medlemmer fra hele Danmark fra både private og offentlige brand- og ambulancetjenester

Alt i alt blev vi mødt med stor åbenhed og forståelse fra CF for den situation, som BO er havnet i efter at LO nu har besluttet, at BOs medlemmer kun kan være en del af LO, såfremt de lader sig tvinge i FOA! Derfor var samtlige fremmødte enige om, at vi med det samme går i gang med udfærdigelsen af en samarbejdsaftale med Chaufførernes Fagforening, og at denne aftale efter-følgende bliver indarbejdet i den struktur, som BO skal have i fremtiden.

Aftalen med CF bliver præsenteret, når den er færdig. Strukturen for BO med tilhørende love vil blive fremlagt på den næste, ordinære generalforsamling i marts måned 2012.

Jeg er sikker på, at rigtigt mange af BOs medlemmer nu bliver advaret mod at blive i BO af kolleger, FOA og FOAs arbejdspladsrepræsentanter, men efter stormødet i går, kan jeg på alle fremmødtes vegne blot udtrykke, at FOA er ikke den rette vej frem for medlemmerne af BO! Afgørelsen fra LO betyder jo ikke, at man skal være medlem af FOA, det står stadig frit for, om man vil bevare sit medlemskab af BO, om man vil lade sig optage som medlem i BO. BOs medlemmer har, som alle andre fortsat frihed og ret til at vælge den faglige organisering, som er den, der bedst dækker fagområdet. Og at denne ret ikke skal bestemmes bortfalder ikke af et diktat uden mulighed for frivilligt valg.

BO har den 17. december rettet henvendelse til såvel finske som svenske jurister, som vi er i kontakt med igennem vores internationale arbejde, og disse vurderer i øjeblikket afgørelsen fra LO, og det er med udgangspunkt i, om afgørelsen strider imod menneskerettighederne. Jeg vil informere, når der er mere vedr. dette emne.

Det er nu 48 timer siden afgørelsen fra LO blev meddelt, og jeg er imponeret over den vilje der blev udvist på mødet i går til at kæmpe videre, det var fantastisk at se, at ingen af de fremmødte ville lade sig kue, og derfor har branchebestyrelsen samlet den handske op, der er blevet kastet, og vi kæmper videre, uanset hvad LO og FOA nu vil diktere!

Jeg skal dog afslutningsvis beklage, at der stadig findes rigtigt mange kolleger, som lader sig kue af trusler fra såvel FOA og arbejdsgivere om, at såfremt man ikke er medlem af FOA, så har man ingen rettigheder på arbejdspladsen. Vi vil i meget nær fremtid bede om en juridisk vurdering af, hvem som er stemmeberettiget ved et valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på en ar-bejdsplads, og vi vil nu forfølge de sager der kommer, såfremt vi hører om medlemmer, som diskrimineres ved f.eks. forfremmelse, fordi de ikke er medlem af FOA.

Som min sidste bemærkning vil jeg udtrykke ærgrelse over, at rigtigt mange gentagne gange har fortalt mig, at de meget gerne vil være i BO, men at de ikke tør melde sig ind af frygt for, hvad der sker med deres fremtidsmuligheder. Havde alle disse personer turdet gøre det, som rigtigt mange har gjort med deres medlemsskab af BO, så er jeg sikker på, at resultatet fra LO havde været et andet, idet forhandlingsretten ligger der, hvor medlemmerne er. Så vis nu, at I tør stå ved disse udtalelser og bliv medlem af BO, som fortsat kæmper for samling og styrke i et forbund!

Med afgørelsen fra LO er platformen, som de fleste brand- og ambulancefolk i årevis har efter-spurgt, nu til stede. BO kan nu helt uhindret, direkte optage medlemmer fra hele landet og gå i spidsen for en samlet branche for ALLE brand og ambulancefolk, og styrke sammenholdet og fagligheden.

BOs repræsentanter vil i de kommende uger komme rundt på stationerne i samtlige brandvæsener og informere om afgørelsen fra LO og betydningen af denne, og så vil det samtidig være muligt at komme med gode ideer til fremtidens BO.

På branchebestyrelsens vegne
Jesper Bronée

18. december 2011
 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv