Vedrørende annullation af et trafikselskabs beslutning om forflyttelse af en chauffør

 

Læs også dommen fra Højesteret her

 

Ophævelse af beslutning om forflyttelse af en chauffør i forbindelse med en beslutning, der samme dag var truffet af bestyrelsen for et trafikselskab, om forflyttelse af en chauffør fra et driftsområde til et andet driftsområde.

Henvist til, at en offentlig myndighed  ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne ikke er medlem af en forening eller af en bestemt forening, jf. § 2 i lov nr. 285 af 9. juni 1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold. En sådan afskedigelse vil tillige være i strid med den i forvaltningsretten gældende lighedsgrundsætning. En forflyttelse af en medarbejder vil ligeledes kunne være i stird med den almindeligt gældende lighedsgrundsætning, hvis forflyttelsen er begrundet i, at den ansatte har udmeldt sig af en fagforening, idet den ansattes organisationsmæssige tilhørsforhold er den offentlige arbejdsgiver uvedkommende. Efter Indenrigsminsteriets opfattelse var bestyrelsens beslutning om at forflytte chaufføren begrundet i det forhold, at den pågældende havde udmeldt sig af SiD og indmeldt sig i Kristelig Fagforening.

 

Den ret, som trafikselskabet har til at lede og fordele arbejdet, var herved benyttet til at varetage uvedkommende hensyn.Indenrigsministeriet bemærkede i den forbindelse, at det forhold, at der ved chaufførens fremmøde på sit hidtidige tjenestested var blevet iværksat arbejdsnedlæggelser blandt chaufførerne, ikke

medførte, at beslutningen om forflyttelse var lovlig.

 

I skrivelsen af 19. december 1989 meddelte Indenrigsministeriet Hovedstadsrådet, at tjenestefritagelsen og forflyttelsen af HT-chauffør Thomas Jørgensen fra driftsområde Roskilde til driftsområde Gladsaxe efter ministeriets opfattelse var ulovlig, idet HT's beslutning herom var udtryk for en usaglig forskelsbehandling.

 

Ministeriet anmodede derfor Hovedstadsrådet om at sørge for, at Thomas Jørgensen blev genindsat i tjeneste i driftsområde Roskilde.

 

I skrivelse af 28. december 1989 meddelte Hovedstadsrådet, at rådet  som følge af dets nedlæggelse pr. 1. januar 1990 havde fundet det  rigtigst at videresende sagen til bestyrelsen for HT, der fra 1. januar 1990 har det overordnede ansvar for HT. I skrivelse af 15. januar 1990 har bestyrelsen for HT meddelt, at bestyrelsen på baggrund af Indenrigsministeriets skrivelse af 19.december 1989 har bedt direktionen sørge for at Thomas Jørgensen genindsættes til tjeneste i driftsområde Roskilde.

 

Efter at Thomas Jørgensen herefter den 15. januar 1990 igen er mødt til tjeneste i Roskilde, har dette givet anledning til arbejdsnedlæggelser blandt HT-chaufførerne. På denne baggrund har bestyrelsen for HT på et møde den 17. januar 1990 truffet beslutning om at forflytte Thomas Jørgensen til tjeneste i

driftsområde Gladsaxe, hvilket er meddelt Indenrigsminsiteriet med skrivelse af samme dato.

 

Indenrigsministeriet har rekvireret en udskrift af beslutningsprotokollen vedrørende sagnes behandling på bestyrelsens møde den 17. januar 1990 samt kopi af det mødemateriale, der har været fremlagt i forbindelse med sagens behandling.

 

 I denne anledning skal Indenrigsministeriet meddele følgende:

 

Efter § 12 i lov nr. 274 af 3. maj 1989 om Hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 3. august 1989, fører Indenrigsministeriet tilsyn med, at Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) ikke handler i strid med lovgivningen, herunder offentligretlige retsgrundsætninger.

 

Efter bestemmelsen i § 2 i lov nr. 285 af 9. juni 1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold må en offentlig myndighed ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne ikke er medlem af en forening eller af en bestemt forening. En sådan afskedigelse vil tillige være i strid med den i forvaltningsretten

gældende lighedsgrundsætning.


En forflyttelse af en medarbejder vil ligeledes kunne være i strid med den almindeligt gældende lighedsgrundsætning, hvis forflyttelsen er begrundet i, at den ansatte har udmeldt sig af en fagforening, idet den ansattes organisationsmæssige tilhørsforhold er den offentlige arbejdsgiver uvedkommende.

 

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er den af bestyrelsen trufne beslutning om at forflytte Thomas Jørgensen begrundet i det forhold, at han har udmeldt sig af SiD og indmeldt sig i Kristelig Fagforening. Den ret, som HT har som arbejdsgiver til at lede og fordele arbejdet, er herved benyttet til at varetage uvedkommende hensyn.

 

Det bemærkes herved, at det forhold, at der i forbindelse med den pågældendes fremmøde på sit hidtidige tjenestested har været iværksat arbejdsnedlæggelser blandt HT-chaufførerne, ikke medfører, at beslutningen om forflyttelse er lovlig. Arbejdsnedlæggelse i strid med arbejdsretlige regler giver alene anledning til, at bestyrelsen skal tage initiativ til en arbejdsretlig behandling heraf.

 

På denne baggrund sætter Indenrigsministeriet hermed bestyrelsens beslutning ud af kraft i medfør af § 12 i lov nr. 274 af 3. maj 1989 om Hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. § 61, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 3. august 1989. Det forudsættes, at bestyrelsen, hvis den ulovlige beslutning allerede måtte være meddelt Thomas Jørgensen, straks tilbagekalder beslutningen.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv