Sitemap - oversigtskort


Brandfolkenes Organisation er din fagforening for brand og ambulance
Arbejdsmiljø
  Hvad er arbejdsmiljø
  Arbejdet skal tilpasses mennesker
  Arbejdsmiljøuddannelse
  Arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljøloven
  Udvalgte regler fra Arbejdstilsynet
  Brug af transportable stiger
  Løft, træk og skub
  Helbredskontrol ved natarbejde
  Støjgrænser og unødig støjbelastning
  Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder
  Arbejde med motorsav i forbindelse med fældning mm
  Forflytning og løft af pesoner
  Faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse
  Brandmænd og kræft
  Undersøgelserne omfatter oplysninger om 110.000 brandmænd,
  Brandmænd og prostatakræft
  Kræft: Brandmænd mere tilbøjelige til kræftrisiko
  LeMasters 2006 - undersøgelse om kræft og brandmænd
  Ny forskning har fokus på kræftfremkaldende farer ved brandslukning.
  Brandmænd får uhelbredelig kræft Kræftens bekæmpelse kritisere chefer
  Brandmand er mere udsat for cancer end resten af befolkningen
  Australiens mere end 14.000 brandfolk er nu med i lovgivning om kræft
  jasdf j
  Lemasters et al. 2006
  Brandmænd og kræft American Journal of Industrial Medicine
  I Australien har myndighederne blåstemplet 12 kræftformer
  Brandfolk er udsat for mange stoffer - Kræftforskning (IARC)
  Senest er 33.416 koreanske brandmænd blevet undersøgt for kræft
  Minister: Medicinske eksperter på banen i sager om brandfolk og kræft
  Kræftrisiko: AT skal besøge alle landets brandstationer i år
  Arbejdstid
  Arbejdstid - 48 timers reglen
  EU´s regler om arbejdstid og hviletid
  Reglerne for døgnvagt (arbejdstid for brandfolk)
  Arbejdstilsynet: Responce må gerne anvende døgnvagt
  En ambulanceredder stævner Falck for brud på EU's arbejdstidsregler
  Arbejdstilsynet godkender ny døgnvagtsaftale sammen med Falck, 3F og Chaufførernes Fagforening
  EU og arbejdstid - 48 timers reglen og brandmænds arbejdstid
  awefr
  asdf
  Hviletids- og fridøgnsregler
  EU-dom om hviletid kontra arbejdstid
  Hviletids- og fridøgnsregler for brandmænd på døgnvagt
  Tysk brandmand krævede erstatning for lange arbejdsuger
  Særlige forhold for brandmænd
  Særlige forhold vedr.: Asbest
  Særlige forhold vedr.: Vold, trusler om vold og chikane
  Særlige bemærkninger vedr.: Øvelser
  Særlige bemærkninger vedr: akutte opgaver
  Typiske reformreaktioner i forbindelse med besøg af AT
  Brandmænd risikere at miste hørelsen fortæller rapport fra
  Tinnitus rammer også brandmænd og ambulancepersonale
  Arbejdsmiljø og regler
  Hvad er en arbejdsskade?
  Er din arbejdsskade anmeldt?
  læs mere om arbejdskade
  Arbejdsmiljøuddannelse - den lovpligtige uddannelse til dig som er nyvalgt
  Hvad er en At-vejledning?
  Love, regler, vejledninger og aftaler
  hvad er en BAR vejledning
  Ny branchevejledning til brand og redning
  Arbejdsmiljøuddannelse som er tilpasset brand/ ambulance og redning
  BAR-vejledninger
  Ny brochure om natarbejde
  Brandmandsarbejde og praktikanter
  Udrykning forbudt for skolepraktikanter
  Sendte 14-årig praktikant med til dødsulykke
  14-årig skolepraktikant med til dødsulykke
  Mentorernes ansvar i forhold til brandkadetter
  For skoleelever gælder forskellige regler alt efter hvad de laver.
  Børn på 15 år eller derover kan frit tage et arbejde
  Isolering og brandudvikling
  Polystryren kan tilsyneladende brænde rigtig godt.
  Arbejdsmiljøuddannelse
  Tilskadekomster og ulykker Brand og redning
    1983 Alvorlig tilskadekomst brandmand Ejner Jensen
    Risikofrit betonloft var wn livsfarlig brandbombe - august 1985
    Brandmand fra Fredericia dræbtes ved glatføreuheld 1986
    Røgdykkere tæt på at blive ramt af nedstyrtende tag (Hovedbanegården)
    I forbindelse med sikring af stillads faldt brandmand 3 etager ned
    Gennemgang af Brandmand Klaus skadesforløb fra 1992
    Branddragten brændte, artikel fra fagbladet Brandmanden
    Under ildebrand faldt brandmand faldt igennem lem i gulv
    Brandmand Palle Ipsen blev dræbt under en ildebrand i marts 2000
    Tre brandmænd døde under brandøvelse i Frederikshavn
    Dødsulykke 2003 indsatsleder fra Horsens dræbt da mur faldt ned
    Gasudslip på Tomsgårdens brandstation, oktober 2004
    Brandmand faldt ned i røgfyldt elevatorskakt under øvelse
    2004 Brandmand dræbt på fyrværkerifabrik
    Brandmand lå i seks dage med brækket ryg
    Branden i Dehns Palæ i Bredgade i 2010 udviklede sig dramatisk
    Arbejdsulykke i fjernvarmetunnellen 2010
    Arbejdsulykke 2012 Kollaps under røgdykkerøvelse i fjernvarmetunnel
    Ti brandmænd sendt på hospitalet efter brand i laboratorium
Bliv medlem af Brandfolkenes Organisation
  Praktiske informationer
  Overenskomsten
  Brandfolkenes Organisation
  Brandfolkenes Organisation tilbyder nu medlemskab til alle ansatte i det danske redningsberedskab
  Monty Python med nye undertekster, der forklarer fordelene ved Brandfolkenes Organisation
  Brandfolkenes Organisation afvikler generalforsamling i marts 2012
  Bliv medlem af Brandfolkenes Organisation
  Brandfolkenes historie startede i 1898 i fagbevægelsens vugge
  Om efterløn
  Fradrag i efterlønnen
  Ret til efterløn
  Hvem er vi fagforening for
  fagbevægelsens historie
  Indkaldelse til generalforsamling
  Kontakt os
Løn og arbejdsforhold
  Ansættelseskontrakt
  Alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt
  Antal og udvikling af tjenestemandsansatte
  Tjenestemandens pligter
  Pensionsforhold
  Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953
  Deltidsbrandmænd
  Ingen dagpenge til deltidsbrandmænd
  Gør en forskel som deltidsbrandmand
  Deltidsbrandmænd har et stærkt sammenhold
  Eksamensopgave i TV: Nyhedsindslag om deltidbrandmænd
  Tag med på udrykning sammen med deltidsbrandmændene
  Familiens opbakning er afgørende
  Bliv brandmand nu
  Ligebehandlingsloven
  Ligestilling - nævnet har behandlet sagerne om piloter og alder
  Under en jobsamtale blev han spurgt om han var muslim
  Kontakt Ligebehandlingsnævnet, hvis du har været udsat for diskrimination
  Bliver du forskelsbehandlet på grund af alder
  Hvad er en overenskomst
  Overenskomst
  Uberettiget fyring af medarbejder
  Hvem kan forhandle
  Ændring af arbejdstid
  Pension - Tjenestemand
  Førtidspension
  Pension ved sygdom/svagelighed
  Tilskadekomst i tjenesten
  Børnepension, opsat børnepension og børnepensionstillæg
  Optjening af pensionsår
  Tjenestemandspension
  Utilregnelighedspension
  Rådighedsløn udbetales i 3 år
  Begrænsninger i udbetalingen af rådighedsløn/ventepenge
  Afskedigelse med kvalificeret svagelighedspension
  Pension ved afskedigelse i tilfælde af stillingsnedlæggelse
  Lov om massefyring
  Lov om massefyring
  Hvornår gælder loven
  Hvilke rettigheder giver loven
  Hvad skal du ellers være opmærksom på
  Domsafgørelse for tjenestemænd
  Højesteretsdom om fyring af Tjenestemand
  Østre Landsretdom om afskedigelse med rådighedsløn
  Tjenestemand pålagt en ikke-passende stilling
  Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn (Østre Landsrets dom)
  En tjenestemand er forpligtet til at acceptere relativt vidtgående ændringer i den stilling
  asdf ad f
  Pligt til at tåle forandringer i stillingens indhold
  Om virksomhedsoverdragelse
  Hvad er virksomhedsoverdragelse?
  Overenskomsten med den gamle arbejdsgiver
  Privatisering og tjenestemand
  Pensam - For overenskomstansatte
  PENSAM - Sjusk hos FOAs pensionskasse
  Pensam-kunde: 1000 kunder mistede "Gruppeliv"
  Pensam og pension. Du risikerer at tabe i pensionslotteriet
  Forkert pensionskasse kan koste millioner
  Fagforenings-pensioner får voldsom kritik
  Pensam får kritik fra Finanstilsynet
  Barsel
  Grundprinsipper for barsel
  Grundprincipper for barselsorlov
  Barselsorloven er fleksibel
  Barns første sygedag
  Omsorgsdage til offentligt ansatte
  Ferie og frihed
  Sygdom opstået før ferien
  Hvad er en feriehindring
  Ferieloven
  Ny ferielov giver flere rettigheder til lønmodtagere.
  Efterløn
  Efterløn er en frivillig ordning
  Hvem kan få efterløn?
  Nye krav som får indflydelse på tjenestemandens pension og alder
  Om sygefravær
  Finanskrisen sænker sygefraværet (FTF)
  Nyt fra Brandfolkene
  Status efter 3 år uden indflydelse - Grænsestrid Brandfolkene og FOA
  Redningsberedskabets Strukturudvalg er nu en realitet
  Når dit job er i fare
  Procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd
  Afskedigelse af tjenestemænd
  Lov om massefyring.
  Indkaldt til samtale… hvad så…
  Hvis du bliver indkaldt til en tjenestelig samtale
  Disciplinær advarsel
  Diskretionær advarsel
  Tilrettevisningssamtale mellem den ansatte og lederen
  Tjenstlig samtale (hvis du er med som bisidder)
  En offentlig myndighed ikke må afskedige en lønmodtager
  Om højesteretsdom om annullering af forflytning af chauffør
  Tavshedspligt
  Tavshedspligt
  Hvad er konsekvensen, hvis jeg bryder min tavshedspligt?
  Diskretionspligt
  Om afsked
  Om vejen igennem retssystemet.
  Usaglig bortvisning eller bortvisning
  Ansøgt afsked af tjenestemænd
  Uansøgt afsked af tjenestemanden
  Procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd KTO
  Afskedigelse og varsler
  Skal jeg underskrive opsigelsen
  Opsigelsesvarsel som funktionæransat
  Er jeg fritstillet eller suspenderet
  Sundhedsundersøgelse
  Helbredsundersøgelser For brandmænd ved Københavns brandvæsen
  Læger føler sig syge efter natarbejde
  Risikoen for fejl og ulykker stiger ved natarbejde
  Antal og udvikling af tjenestemandsansatte
  Brandmandens arbejde
  Ildløs på Emdrupvej
  København ramt af et historisk skybrud
  Regler for røgdykning ved ildebrand
  Brandmandens arbejde i stærk varme
  Hvad er hedeslag/solstik/ hypertermi
  En brandmand fortæller om brand i hjemmet
  Mennesker på skiftehold har mange klager
  Grænsestrid mellem BO og LO
  Påvises der en forskelsbehandling vil det være en ulovlig praksis
  Sager fra domstolene
Her vil du læse om nyheder om brand og redningstjenesten
  Nyt og nyheder
  Nyheder om brandmænd og for brandmænd her kan du læse mere
  Sikkerhed og sundhed under øvelser (brand og
  Mindehøjtidelighed i forbindelse 2001 New York
  Brandfolkenes Organisation og græsesagen mellem FOA og 3F
  Massefyringer i Københavns Brandvæsen
  Nedskæringer i Københavns Brandvæsen.
  EU-domstol accepterer aldersdiskrimination
  Brandfolk misser radiokald på grund af lav lyd i udstyr
  kæsdf
  Ambulancereddere uddannes til arbejdsløshed i dag - uddannelsen må ændres
  Dansk Paramedicinsk Selskab tager afstand fra lægernes påstande
  Påstande om paramedicinere og reddere i regionen om dødsfald
  Usagligt at afskedige en medarbejder på grund af samarbejdsvanskeligheder
  Præhospital - Evaluering af Danmarks første lægehelikopter
  Frederiksberg brandvæsen - Topfolk var advaret om ombrust brandchef
  Frederiksberg brandstation i flammer efter brutal magtkamp
  Tivoli dømt for at misbruge AMU-midler
  Svindel og humbug med AMU-midler
  Fra Tarzan til tilladte tårer - Falck er en virksomhed, der lever at at slæge sikkerhed
  Brandfolkenes Organisation og Brandfarlig isolering
  Overvægtige politibetjente skal gå ned i løn
  Kolleger bagtaler hinanden i stor stil
  Risiko for arbejdsskader hos reddere stopper flytransport af patienter
  Ansatte brænder inde med snavs om chefen
  Ny opdateret rygelov er vedtaget af folketinget
  Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie
  Ny specialtjeneste i Københavns brandvæsen
  En ambulanceredder må godt kaldes Falck-redder
  Ny vagtcentral i København
  Har du en kollega, som er ramt af sygdom eller arbejdsskade?
  Flere får ballade på jobbet
  Brandmand i livsfare
  Brandmænd i livsfare: Øvelser ude af kontrol
  Chefer sjofler brandmænds sikkerhed
  Brugte dødsfarligt apparat i 15 år
  Brandchef taler usand på direkte tv
  Beredskabschef Jakob Vedsted beskyldes for at have talt usandt på TV
  Kom til møde med Alex Forrest - Temaet er brandmænd og kræft
  Brandfolk og cancer
  Nyhedsbreve
  Nyhedsbrev fra brandfolkenes organisation
  Nyhedsbrev fra Brandfolkenes organisation
  Nyhedsbrev nr. 4. udsendt den marts 2012
  Brandfolkenes organisation - nyhedsbrev nr. 5. marts 2012
  Brandfolkenes organisation nyhedsbrev nr. 6, marts 2012
  Nyhedsbrev nr. 7 april 2012
  Nyhedsbrev nr. 8, 19. april 2012
  Brandfolkenes Organisation - Nyhedsbrev nr. 9, april 2012
  Nyhedsbrev fra Brandfolkenes Organisation
  Brandfolkenes organisation
  Nyhedsbrev fra Brandfolkenes organisation
  Nyhedsbrev fra Brandfolkenes Organisation
  Nyhedsbrev fra Brandfolkenes Organisation anmeldelse af arbejdsskader
  Nyhedsbrev nr. 15. udsendt 11.06.2012
  Nyhedsbrev fra brandfolkenes Organisation
  Flere får ballade efter at have ytret sig om jobbet
  Flere får ballade efter at have ytret sig om jobbet
  Nyhedsbrev fra brandfolkenes organisation
  Nyhedsbrev nr. 18, fra brandfolkene udsendt den 10. februar 2013
  Nyhedsbrev nr. 19. udsendt den 18. februar 2013
  Nyhedsbrev, udsendt den 18. september 2015
  Landet rundt
  Lars Hviid ny beredskabschef ved Århus Brandvæsen
  Brandfolkenes Organisation, afgørelse i grænsesagen mellem LO og BO
  Nyhedsbrev, september 2015
Samarbejdspartner
  EFFUA
  Europæiske Fire Fighter Unions Alliance (EFFUA
  Nordiske brandmænds studiedage
  Nordiske brandmænds studiedage blev startet op i 1937
  Chaufførenes fagforening
  Redderne i Danmark
  Reddernes faglige klub:
  Reddernes Landsklub; De er over 3000 medlemmer i provinsen
  Dem vi husker
  Brandmandjobbet er nok et af de job, der giver størst perspektiv
  Pressefotograf Gert Jensen døde onsdag den 10 september 2008
  Farvel til pressefotograf Gert Jensen - død 2008
  Kære Gert,
  Museum
  Gentofte brandvæsen 1931
  Historie om KB museum
  En tur i biografen
  Tjenestemændenes forsikring
  Tjenestemændenes forsikring
  Fotografer
  Fotograf Dan
  Fotograf Kenneth J. Meyer
  Lokalafdelinger
  Brandfolkene Frederiksberg
  Brandfolkene København
  Brandfolkene Rudersdal
  Brandfolkene Vestegnen
  Brandfolkene Thule Air Base
  Brandfolkene Tårnby
  Brandfolkene Nordsjællands Brandvæsen
  Brandfolkene Aalborg
  Brandfolkene Svendborg
  Brandfolkene Faaborg
  Brandfolkene Gudme
  Brandfolkene Ringe
  Idrætsforeninger
  Brandvæsenets Bjergklub
  Skiklub - Brandvæsenets skiklub er medlem af Danmarks Skiforbund
  Cykling
  Dykning
  Ergometerroning
  Floorball
  Fodbold
  Golf
  Mountainbike
  Orienteringsløb
  Skydning
  Bjergklubben
  Motionsløb
  Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
  DOBL
  Reddernes Landsklub
Fagbladet - brandmanden
  Fagbladet Brandmanden til dig som arbejder inden for brand og redning
  Fagbladet Chaufføren
  Chaufføreren - fagblad nr. 2, februar 2012
  Fagbladet 3F


Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv