EU og arbejdstid - 48 timers reglen 

Har du eller en af dine kolleger i en periode arbejdet mere end 48 timer inkl. overarbejde om ugen? Så er der nu måske ekstra penge at hente. Også selv om I allerede har fået overtidsbetaling. En ny afgørelse fra EU-domstolen åbner nemlig mulighed for en særlig erstatning. Det sker, fordi EU forbyder arbejdsuger på over 48 timer i gennemsnit.
 

Brandfolk med mere end 48 timer om ugen kan stå til særlig erstatning efter ny afgørelse fra EU-domstolen. Gælder også selv om de har affundet sig med overarbejdet
 

Om arbejdstiden i Københavns brandvæsen

Arbejdstilsynet har ikke godkendt aftaler med Københavns brandvæsen, der giver mulighed for mere èn 24 times vagt i Københavns brandvæsen uden en efterfølgende 22 timers hvileperiode.

 

Den eneste aftale som der findes for Københavns brandvæsen er fra 1982 den kan du læse her:

Her kan du læse den eneste aftale fra 1982 om døgnvagt mellem overborgmesteren og arbejdstilsynet - vedlagt er kommentarer fra det forhandlingsberettigede forbund og arbejdsgivere.

  • Efter arbejdsmiljøloven har Københavns brandvæsen pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med reglerne. Arbejdsgiver skal bl.a. sikre, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
  • Efter bekendtgørelsen § 19 kan den vedkommende arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation dog aftale, at den daglige hvileperiode i begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.
  • Aftalen skal godkendes af Arbejdstilsynet, hvis aftalen fraviger reglerne i videre omfang end nævnt i § 19.


Arbejdstidsdirektivet blev vedtaget i DK i 2003

EU vedtog i 1993 Arbejdstidsdirektivet, der fastsætter regler yderlige skappe regler for arbejdstid og hviletid for lønmodtagere inden for den Europæiske Union.

Arbejdstidsdirektiver bestemmer blandt andet, at den normale arbejdstid ikke må være mere end otte timer i gennemsnit, og at arbejdstiden ved risikofyldt arbejde maksimalt må være otte timer.

 

Denne lovændring betyder, at der ved udskydelse af hvileperioden skal der gives hviletid og kompenserende hvileperiode der går at den ansatte får en sammenhængende hvileperiode på 22 timer.
 

Om arbejdstid på døgnvagten

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.
Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.


En lønmodtager må højst arbejde i gennemsnitligt 48 timer ugentligt i en periode over 4 måneder.

En lønmodtager har desuden ret til en pause, hvis lønmodtageren har en daglig arbejdstid på over 6 timer. Ved natarbejde gælder det bl.a., at lønmodtageren ikke må arbejde mere end 8 timer i døgnet i en periode over 4 måneder. I arbejdsmiljølovgivningen er der desuden visse regler om hviletid og fridøgn.

 

Erstatningskravet vil ligge mellem 30.000 - 100.000 kr for overtrædelse af EU's arbejdstidsdirektiv

Der har efterfølgende været en hel del afgørelser i byretten og landsretten om overtrædelse af 48 timers reglen
Afgørelserne i landsretten viser, at en arbejdsgiver vil være ansvarlig for overtrædelser af arbejdstidslovens 48-timers regel - uagtet medarbejderen selv har ønsket at udføre arbejdet.

Straffen afgøres ved domstolene - og erstatningskravet som er blevet påbudt ligger mellem 30.000  - 100.000 kr.

 

 


 

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv