Afskedigelse af tjenestemænd

 

 

 

 

Reglerne om pensionsrettigheder fremgår henholdsvis af Tjenestemandspensionsloven (TPL) og Tjenestemandspensionsregulativet (TPR).

 

 

Indholdet i de 2 regelsæt er imidlertid identiske, hvorfor der i det følgende ikke skelnes mellem statsansatte og kommunalt ansatte tjenestemænd.


Disciplinær eller diskretionær (skønsmæssig) afsked?
Når en arbejdsgiver overvejer at indlede en afskedigelsessag mod en tjenestemand, skal vedkommende gøre sig klart, om den påtænkte afsked er begrundet i disciplinære forhold (tjenesteforseelse) eller om afskedigelsen er diskretionært begrundet (uegnethed, samarbejdsvanskeligheder m.v.). Procedurerne for de 2 typer af afskedigelser er nemlig væsentligt forskellige.


Disciplinær afsked - tjenstligt forhør (TL § 24/TR § 22)
Afsked er den alvorligste disciplinære straf der kan anvendes, hvis en tjenestemand har begået en "tjenesteforseelse". Brug af denne sanktion forudsætter (medmindre forholdet er fastslået ved dom), at der har været afholdt tjenstligt forhør (udførlige regler herom findes i TL §§ 20-22 og TR §§ 18-21).


Det er ikke nærmere beskrevet hvad begrebet "tjenesteforseelse" dækker, men må forstås som de pligter der ifølge tjenestemandsreglerne gælder for tjenestemænd. Der skal være tale om tjenesteforseelser, der kan tilregnes tjenestemanden. At en tjenestemand ikke (længere) evner at opfylde de krav, der stilles til arbejdets udførsel eller samarbejdsevne er således ikke en tjenesteforseelse.


Som eksempler på tjenesteforseelser, der kan føre til afsked, kan nævnes:

  • Strafbare forhold, f.eks. bedrageri/tyveri af betroede midler
  • Nægtelse af at udføre tjenestebefalinger
  • Tilsidesættelse af (væsentlige) ordensforskrifter.

Ved en afskedigelse af disciplinære årsager vil tjenestemanden ikke have ret til aktuel pension, men alene til opsat pension - forudsat en pensionsalder på mindst 3 år (opsat pension er pension der "hviler" indtil pensionsalderen.)


Skønsmæssig (diskretionær) afsked (TL § 28/ TR § 26)
Hvis en påtænkt afsked er begrundet i uegnethed, samarbejdsproblemer og lignende, kan afskedigelse ske diskretionært - uden tjenstligt forhør - med et varsel på 3 måneder.


Som ved enhver anden afsked af offentligt ansatte skal de forvaltningsretlige regler om begrundelse og partshøring overholdes, og derudover skal BF have lejlighed til at udtale sig, inden der træffes afgørelse i sagen.


Begrundelsen skal - selvfølgelig - være saglig. Ved afskedigelse p.g.a. samarbejdsproblemer må det kræves, at samarbejdsproblemerne har en betydelig negativ indflydelse på arbejdets udførelse, og at der er en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og den person, der ønskes afskediget. Det må også være et krav, at problemerne først er søgt løst på anden vis, inden der skrides til afsked.


Ved afskedigelse p.g.a. uegnethed eller uduelighed må det kunne dokumenteres, at den pågældende ikke er egnet til at udføre arbejdsopgaverne.

Når en tjenestemand afskediges af sådanne utilregnelige årsager, har den pågældende ret til aktuel pension - forudsat mindst 10 års tjenestemandsansættelse.

Udover egen pension vil der være ret til børnepensionstillæg, hvis tjenestemanden har børn under 21 år.

 

 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv